Latvijas Lauksaimniecības muzejs


Muzeja krājums

Latvijas Lauksaimniecības muzeja mērķis un uzdevums ir veidot apmeklētājiem priekšstatu par Latvijas laukiem, iepazīstināt ar dažādu lauksaimniecības nozaru attīstības vēsturi no 19.gadsimta beigām līdz mūsdienām.
 
Muzejā savākts un restaurēts plašs lauksaimniecības tehnikas un lauku iedzīvotāju sadzīves priekšmetu klāsts. Muzeja krājums ir ļoti daudzveidīgs.
2020.gada 1. janvārī krājumos bija 53469 priekšmetu, kas aptver visplašākās lauksaimniecību skarošās tēmas .
Muzeja lietiskie priekšmeti klasificēti šādi:
  • Lauksaimniecības tehnika - augsnes apstrādes mašīnas, sējmašīnas, ražas novākšanas tehnika;
  • Lauksaimniecības produkcijas pārstrādāšanas tehnika, tehnisko kultūru audzēšanas, novākšanas un pārstrādes tehnika;
  • Graudaugu kulšanas un pārstrādes tehnika- kuļmašīnas, tīrāmās mašīnas, dzirnavas;
  • Spēkrati un dzinēji- traktori, automašīnas un stacionārie dzinēji;
  • Ratu un kamanu kolekcija;
  • Ģeodēzijas instrumenti;
  • Meliorācijas instrumenti, drenas;
  • Koka un metāla apstrāde-galdnieka un kalēja darba rīki, metālapstrādes ierīces;
  • Sadzīves tehnika, virtuves un mājsaimniecības tehnika un piederumi, gaismas avoti, radio un televizori.
 
Vispilnīgākā ir arklu kolekcija, ietverot gandrīz visu Latvijas laukos lietoto arklu veidus. Samērā pilnīga ir arī kuļmašīnu kolekcija - gan XX gadsimta sākumā gatavotās stacionārās kuļmašīnas, gan Latvijā ražotā kuļmašīna „Imanta”. Muzeja lepnums ir angļu firmas „Garrett” ražotā pašgājēja lokomobile kuļmašīnas vilkšanai un darbināšanai. Ar petroleju darbināmo dzinēju vidū ir Polijas firmas „Ursus” un Anglijā ražotie „Hornsby” dzinēji. Traktoru kolekciju veido Anglijas „Fergusson”, Vācijas „Lanz Buldog”, „Fordson” un citi traktori. Ir kalve ar pilnu darba rīku komplektu, kā arī apskatāma šaursliežu lokomotīve ar vagoniem. Kā unikālus krājuma priekšmetus var minēt vissenāko Latvijas meliorācijas vēstures liecinieku - m.ē. IX.gadsimta ēku stūru fragmentu ar akmeņu drenu, režģotu koka pamatu un pamatklāstu, kas iegūts Āraišu ezrpils ( Drabešu pag., Amatas nov.) arheoloģiskos izrakumos, XVII gadsimta Rīgas koka ūdensvadu un 1668.gada muižas uzmērīšanas karti.
 
Iespieddarbu kolekcijā ir grāmatas, kas aptver visas lauksaimniecības nozaru tēmas, kā arī ir bagātīgs periodisko izdevumu (laikrakstu un žurnālu) klāsts, kur vecākais laikraksts datēts ar 1894. gadu.
 
Lielākās dokumentu kolekcijas veido Privātmuižu un valsts Domeņu īpašumu meliorācijas projektu kolekcija –ap 1000 vienību, purvu un kūdras materiāli (pakaišu un dedzināmās kūdras, saldūdens kaļķu ieguves projekti, atradņu shēmas – ap 4000 priekšmetu, profesora P. Nomaļa kolekcija (purvu rekognostācijas materiāli, kūdras un minerālu paraugi—ap 2000 priekšmetu, ūdenssaimniecības materiāli (hidroenerģijas izmantošana-HES, upju baseinu shēmas, P.Stakles kolekcija) ap 1000 priekšmetu, inženiermeliorācijas materiāli (upju regulēšanas plāni, sīkmeliorācijas projekti , PMK un MSP dokumenti, Lubāna nosusināšanas materiāli, P. Maikes, V. Bieļa, A. Kursiša, A. Cildermaņa kolekcijas) –ap 2500 priekšmetu, zinātniskās pētniecības izmēģinājumu staciju, ministriju un mācību iestāžu materiāli- E. Ciņa, J. Odiņa, J. Uiskas kolekcijas. Sevišķu interesi izraisa LPSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrijas arhīvs (no 1944.gada jūnija—1970.g.). ap 1000 priekšmetiem, augsnes materiālu krājums- augsnes monolīti, J.Vītiņa, K.Krūmiņa materiāli ap 150 priekšmetiem, ģeobotānikas materiālu krājums- M.Galenieces materiāli un A.Rubeņa herbāriju un dažādu augu sēklu kolekcija-ap 1000 priekšmetiem, zemes ierīcības un ģeodēzijas materiāli—zemes uzmērīšanas un ierīkošanas plāni, prof. A.Buholca, A.Biķa, V.Junga,V.Freija materiāli.-ap 250 priekšmetu . Nozīmīga vieta krājumā ir fotokolekcijai. Tajā ietilpst A.Pinkaiņa, I.Bērtulsona fotonegatīvi un prof. Ģ.Ramaņa stikla negatīvu kolekcija - ap 2000 priekšmetu.
 
Pilnveidojas ar Latvijas Lauksaimniecību saistītā faleristikas kolekcija. Pašreiz tajā ir 700 nozīmīšu, kā arī ir neliela Latvijas lauksaimniecības izstāžu medaļu un diplomu kolekcija.
 
Muzejā atrodas zinātniski – tehniskā bibliotēka ar 10000 lielu grāmatu klāstu, kuru pamatā veido augstskolu pasniedzēju un zinātnieku dāvātās grāmatu kolekcijas. Muzejā saņemtais grāmatu klāsts ļauj veidot tematiskas literārās grupas par dažādām lauksaimniecības nozarēm, kā arī ir pieejami LLA, LMEZPI, LLVZPI zinātniskie raksti un atziņas.